FAQS

Qui pot fer servir aquesta aplicació

L’aplicació s’adreça a centres educatius de primària, però també es pot utilitzar en altres etapes educatives.
Ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’alta i abonar la quota anual. Un cop hagi rebut l’OK de l’AMCL, ja pot començar a utilitzar-la.


En quines llengües es poden fer les activitats?

En català, castellà i italià. Actualment estan actives les activitats en català i italià. Més endavant s’incorporaran les de castellà.


Com funciona l’aplicació?

El mestre/a dona d’alta l’alumnat a l’aplicació. Assigna a cada nen/a la categoria en la que vol que comenci. Un cop té assignada la categoria, l’alumne/a ja pot realitzar les activitats. L'estructura de l’aplicació permet atendre la diversitat, perquè pot assignar a un alumne/a la categoria que es cregui més convenient.


Quantes activitats pot fer un nen/a en una setmana?

L’aplicació no té un límit d’activitats. Ha de ser el professorat qui ha de controlar el ritme i volum de treball de l’alumnat.
Cal tenir present que aquestes activitats estan pensades com un treball a mig termini, al llarg d’un o de dos cursos escolars.


Com es pot passar de Nivell o de Categoria?

Quan un alumne/a finalitza un nivell de la categoria assignada, l’aplicació li mostra els resultats obtinguts i li aconsella la promoció o no al següent nivell. Si la puntuació permet aquesta promoció (>80%), es fa automàticament, però en cas que estigui per sota de la prevista, és el professor qui autoritza el canvi de nivell o la seva repetició.
En el canvi de categoria, sempre és necessària l’autorització del professorat.


Quin és el cost de l’aplicació?

El cost de l’aplicació de les Activitats de Comprensió Lectora per a Primària és de 60€ anuals per a tot l’alumnat de l’escola. És indiferent el nombre d’alumnes que les facin servir.


Com es pot mesurar la millora de l’alumnat en comprensió lectora?

Si una escola vol mesurar el nivell de comprensió lectora del seu alumnat, pot fer-se soci de l’AMCL i tindrà accés gratuït a l’aplicació de les Proves de Comprensió Lectora (www.pclec.eu). Es poden fer proves (per ordinador o en paper) des de 2n fins a 6è de primària. I al igual que en l’aplicació de les activitats, a cada nen/a se li pot adjudicar la prova que es consideri més adequada per ell/a.


Com aconseguir les activitats

AMCL © 
2022